Prawo cywilne

W toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego często dochodzi do zbycia rzeczy należących do dłużnika. Majątek dłużnika najczęściej sprzedawany jest w drodze licytacji komorniczej. Przedmiotem licytacji mogą być zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. Obwieszczenie o planowanej licytacji ruchomości komornik ogłasza w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (www.komornik.pl). Ogłoszenia o licytacji nieruchomości zamieszczane są na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu, w lokalu organu gminy oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie […]

Prawo cywilne

Beneficjenci świadczeń rodzinnych niejednokrotnie doświadczają problemów zbiegu różnych uprawnień do świadczeń rodzinnych na gruncie prawa polskiego i obcego (np. holenderskiego). Wątpliwości pogłębia fakt, że świadczenia rodzinne w ramach systemów zabezpieczenia społecznego posiadają bardzo szeroką definicję i obejmują zasadniczo świadczenia, które mają odpowiadać wydatkom rodziny.