sprzedawca rezerwowy energii elektrycznej

Zawierając umowę sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej albo umowę dystrybucji energii elektrycznej, odbiorca zobowiązany jest wybrać sprzedawcę rezerwowego, a sprzedawca lub dystrybutor obowiązani są zawrzeć w umowie pouczenie o konsekwencjach wyboru sprzedawcy rezerwowego. Sprzedawcą rezerwowym jest przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, wskazane przez odbiorcę końcowego, zapewniające temu odbiorcy sprzedaż rezerwową (art. 3 pkt 29a ustawy Prawo energetyczne).

Z kolei sprzedażą rezerwową jest sprzedaż energii elektrycznej odbiorcy końcowemu przyłączonemu do sieci dystrybucyjnej dokonywana przez sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę, realizowana na podstawie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej (art. 3 pkt 6b ustawy).

Oznacza to, że jeżeli dotychczasowy sprzedawca energii elektrycznej, z którym zawarto umowę zaprzestanie sprzedaży (np. z powodu upadłości lub zaprzestania działalności), to operator systemu dystrybucyjnego, do którego przyłączony jest odbiorca jest upoważniony do zawarcia w jego imieniu umowy sprzedaży rezerwowej. Takie upoważnienie znajduje się w zawartej przez odbiorcę końcowego umowie sprzedaży i dystrybucji albo dystrybucji energii elektrycznej, w której odbiorca wskazuje również konkretnego sprzedawcę rezerwowego (art. 5aa ustawy).

Instytucja sprzedaży rezerwowej ma na celu zapewnienie odbiorcy końcowemu ciągłości dostarczania energii elektrycznej i uchronienie go przed negatywnymi skutkami zdarzeń leżących po stronie sprzedawcy energii. Problem jednak stanowią stawki sprzedaży energii elektrycznej w ramach sprzedaży rezerwowej, nie jest bowiem nigdzie uregulowana ich wysokość. Stąd też ceny energii przy sprzedaży rezerwowej są kilkukrotnie wyższe, niż przy zwykłej sprzedaży energii. Ceny energii przy sprzedaży rezerwowej są publikowane przez sprzedawców rezerwowych na ich stronach internetowych.

Dlatego też, w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących zawarcie umowy ze sprzedawcą rezerwowym, należy jak najszybciej zawrzeć standardową umowę sprzedaży energii elektrycznej z wybranym sprzedawcą. Nawet jeżeli odbiorca wybierze tego samego sprzedawcę, który jest jego sprzedawcą rezerwowym, stawki określone w nowej umowie z całą pewnością będą bardziej korzystne. W przeciwnym razie odbiorca będzie zmuszony płacić za energię elektryczną według stawek kilkukrotnie przekraczających stawki rynkowe.

Kim jest sprzedawca rezerwowy energii elektrycznej?

r. pr. Monika Polak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2015-2017 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W 2018 r. złożyła egzamin radcowski i zdobyła uprawnienia radcy prawnego (OP-1458). Zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych. Świadczy usługi doradcze z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Prowadzi postępowania sądowe z zakresu spraw gospodarczych i cywilnych.

Kategorie: Prawo energetyczne