Prawo cywilne

Zatrudnienie w szkole publicznej osoby niebędącej nauczycielem Brak nauczycieli w szkołach staje się globalnym problemem. W Polsce największy dylemat dotyka szkół branżowych, w których brak jest nauczycieli mogących nauczać przedmiotów zawodowych. Prawo oświatowe w przepisach art. 15 wprowadza możliwość zatrudnienia osoby niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć oraz możliwość przyznania takiej osobie wynagrodzenia wyższej wysokości, ponad 184% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. W takim wypadku to organy prowadzące szkoły mogą upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych przypadkach, do przyznawania wynagrodzenia w wyższej wysokości. Ustawa jednak […]

Prawo administracyjne

Papierowe dokumenty odchodzą do lamusa, a wystąpienie pandemii i współtowarzyszące jej przeszkody (a może właśnie ułatwienia) zmusiły ustawodawcę oraz placówki publiczne do stosowania wszelkich dostępnych form digitalizacji dokumentów i elektronicznego przesyłania dokumentów. Czym właściwie jest dokument elektroniczny? W prawie cywilnym dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią, natomiast w prawie karnym dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Istotnym elementem dokumentu jest jego podpis, jednakże w doktrynie od dawna […]

Prawo karne

Obowiązujące od 22 czerwca 2021 r. zmiany w procedurze karnej wzbudziły wśród prawników wiele kontrowersji. Między innymi w katalogu tejże zmiany uzależniono dostęp do akt postępowania przygotowawczego od warunku, by nie zachodziła potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa. Fakt zmiany jest o tyle kontrowersyjny, o ile jeszcze przed zmianą trudno było pozyskać dostęp do akt obrońcom i oskarżonym, a obecna zmiana sprowadza się do sytuacji, w której osoba formalnie będąca zwolniona od podejrzenia może jednak nieformalnie w dalszym ciągu w podejrzeniu pozostawać. Historia prawa zna takie przypadki pod nazwą absolutio ab instantia (łac. uwolnienie od sądu) funkcjonujące […]

Prawo cywilnePrawo handlowe

Każdemu zachęconemu do okazyjnych zakupów sprzętu gospodarstwa domowego, wyrobów medycznych oraz dodatkowych kilku gratisów trudno jest odmówić. Przedstawicielom uciekającym się do nieuczciwych praktyk najłatwiej jest oszukać osoby starsze, które niejednokrotnie łatwo poddają się zabiegom marketingowym. Zazwyczaj schemat działania takich przedsiębiorców jest bardzo podobny – handlowcy zapraszają na organizowane przez siebie prezentacje sprzedawanych produktów, zachwalając przy tym ich niezawodność oraz wysoką jakość, jednakże po dokonanym zakupie zarówno jakość jak i cena takich produktów pozostają wątpliwe, a na próżno szukać kontaktu do przedstawiciela. Prezes UOKiK w związku z napływem skarg od kilku lat prowadzi postępowania w związku […]