Prawo cywilne

Jak można zakwestionować uchwałę rady gminy lub rady miasta? Organy jednostek samorządu terytorialnego mogą w zakresie swojej działalności uchwalać akty prawa miejscowego, obowiązujące na obszarze działania tych organów. Z założenia, akty te mają na celu usprawnienie funkcjonowania jakiegoś obszaru życia gminy bądź miasta. Co jednak, gdy podjęta uchwała, zamiast poprawiać, pogarsza sytuację mieszkańców? Otóż, osoba, która czuje się poszkodowana aktem normatywnym organu, może go w ustawowo regulowany sposób zaskarżyć. Kto może się poskarżyć? Art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zapewnia możliwość złożenia skargi każdemu, kogo interes prawny lub uprawnienie […]

Prawo cywilne

Zatrudnienie w szkole publicznej osoby niebędącej nauczycielem Brak nauczycieli w szkołach staje się globalnym problemem. W Polsce największy dylemat dotyka szkół branżowych, w których brak jest nauczycieli mogących nauczać przedmiotów zawodowych. Prawo oświatowe w przepisach art. 15 wprowadza możliwość zatrudnienia osoby niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć oraz możliwość przyznania takiej osobie wynagrodzenia wyższej wysokości, ponad 184% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. W takim wypadku to organy prowadzące szkoły mogą upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych przypadkach, do przyznawania wynagrodzenia w wyższej wysokości. Ustawa jednak […]

Doping

Did Jakub Krzewina run into the Black Forest? [1] The whereabouts failure cases in doping are more like a black swan than bread and butter and can be counted on one hand.[2] Therefore, the recent CAS award in Krzewina case (CAS 2021/A/8459)[3] can be considered to be a vital judiciary voice regarding the application and interpretation of Article 2.4 World Anti-doping Code (2021)[4]: ‘Any combination of three missed tests and/or filing failures, as defined in the International Standard for Testing and Investigations, within a twelve-month period by an Athlete in a Registered Testing Pool.’ […]

Prawo cywilne

7 października 2022 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (dalej jako ustawa). Ustawa dnia 26 października 2022 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2185. Ustawa dotyczy zmniejszenia bariery administracyjnej dla obywateli i przedsiębiorców w ramach tzw. „Tarczy Prawnej”, a przyjęte rozwiązania mają zdecydowanie wpłynąć na przyspieszenie wydawania decyzji i usprawnienie postępowań administracyjnych. Głównym zamierzeniem projektodawcy przyjętych rozwiązań była redukcja obciążeń regulacyjnych niekorzystanych z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej, a celem – wyeliminowanie barier prawnych wpływających na klimat inwestycyjny. […]

Prawo energetyczne

Żyjemy w czasach, kiedy szczególnie dużo mówi się o cenach nośników energii w Polsce i Europie oraz prowadzimy żywiołową debatę na temat możliwości obniżenia tych cen. Jedną z podniesionych propozycji rozwiązania tego problemu była likwidacja tzw. „obliga giełdowego”, która jest przedmiotem nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, uchwalonej przez Sejm 29 września 2022 r. Warto zwrócić uwagę, że ustawa ta wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw. Choć temat jest aktualnie na tapecie, wielu zastanawia się czym to obligo jest i jaki ma wpływ na ceny energii w Polsce.  Chciałbym nieco ten temat przybliżyć. Na początek trochę historii. […]

Prawo cywilne

Wielu z nas posiada prawo jazdy i porusza się na co dzień samochodem. Stąd też nie dziwi, że w opinii publicznej ostatnio rozgorzała żywiołowa dyskusja związana z informacjami przekazywanymi przez media, że od 21 września br. wchodzą w życie przepisy, które (zgodnie z przekazem medialnym), mają kategorycznie zakazać parkowania samochodów na chodniku. Czy rzeczywiście tak będzie i należy się obawiać w każdej sytuacji mandatu za parkowanie na chodniku? Przyjrzyjmy się nowym przepisom i sprawdźmy. Przede wszystkim, prawdą jest, że ustawodawca zmienił definicję „chodnika”, dodając sformułowanie, że jest to część drogi z przeznaczeniem wyłącznie do ruchu pieszych (art. 2 pkt 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Właśnie do sformułowanie („wyłącznie […]

Prawo sportowe

Problem powtarzających powoływań arbitrów (recurring appointments) w postępowaniach arbitrażowych budzi wiele wątpliwości, w szczególności w kontekście wytycznych IBA dotyczących konfliktu interesów w międzynarodowym arbitrażu i artykuł 3.1.3: „W okresie ostatnich trzech lat arbiter został powołany do pełnienia funkcji arbitra przez jedną ze stron lub podmiot powiązany z jedną ze stron dwa lub więcej razy.” Przywołana sytuacja należy do tzw. Listy Pomarańczowej, a więc do niezamkniętego  katalogu sytuacji, które w zależności od okoliczności danej sprawy wywołują uzasadnione wątpliwości co do bezstronności i niezależności arbitra. Oznacza to, że w tych sytuacjach obiektywnie istnieje konflikt interesów z punktu widzenia rozsądnej osoby trzeciej wiedzącej o odnośnych faktach. […]