Prawo cywilne

Mam świadomość, że tytuł niniejszego artykułu jest swoistym wsadzaniem kija w mrowisko, ale moje ostanie doświadczenia dip’owskie budzą we mnie zdziwienie, choć może nie powinny w świetle doświadczeń koleżanki redaktor Aliny Czyżewskiej. Przy okazji polecam jej artykuł „Jak sędzia Szustakiewicz mnie zdemaskował”, który niczym luzofońskie peregrynacje Marcina Kydryńskiego w „Nowym Świecie” nastrajają do dalszych wynurzeń – ktoś by nawet powiedział – sfrustrowanego naukowca na miarę szalonego profesora Emmetta Browna z „Powrotu do przyszłości”.      W czym rzecz… Od razu zastrzegam, że czarna materia, o której piszę nie dotyczy wszystkich sądów, które wielokrotnie, czego sam doświadczyłem, stają na wysokości zadania i pomagają […]

Prawo cywilne

W starej trylogii Gwiezdnych Wojen epizod „Nowa nadzieja” jest ostatnim akordem walki Jedi z Sitha’mi, który w przypadku Trójki niestety wymaga korekty na „Płonna nadzieja”. Wydawać mogłoby się, że „Trójka”, niezależnie od tego jak, kto ocenia nowego dyrektora Jakuba Strzyczkowskiego, ma szansę stanąć na krzywych, acz własnych nogach. Ostatni news o wprowadzeniu przez Prezes Polskiego Radia zakazu wypowiadania się w mediach przez pracowników pokazuje, że nadzieja jest jednak matką głupich.

Prawo cywilne

Czy dodatek solidarnościowy przysługuje osobie, której wypowiedziano umowę o pracę, a pracodawca wskazał w świadectwie błędną podstawę rozwiązania umowy, np. za porozumieniem stron?  TAK, o ile wnioskodawca jest osobą, która: Po pierwsze, w 2020 r. podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez łączny okres co najmniej 60 dni; Po drugie, nie podlega ubezpieczeniom społecznym lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o ile nie jest bezrobotnym albo osobą, którą zgłoszono do tego ubezpieczenia jako członek rodziny; Po trzecie, po 15 marca 2020 r. utraciła pracę na skutek rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem albo której umowa o pracę po dniu 15 marca 2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była […]

Prawo cywilne

Tarcza Antykryzysowa 3.0 wprowadziła w sprawach rozpoznawanych według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego możliwość odebrania od stron lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie. Regulacja obowiązuje od 16 maja 2020 r. i pomimo dobrych chęci ustawodawcy wprowadziła do postępowania cywilnego więcej bałaganu niż porządku. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Postępowanie dowodowe na piśmie? Art. 15zzs2 [Postępowanie dowodowe] Jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości, sąd może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie. Po pierwsze, kierując się zamysłem […]

Prawo cywilne

Jan Brzechwa, nasz polski dziecięcy wieszcz napisał swego czasu, jakże pouczający, wiersz o Tadku i Władku, którym przyszedł pomysł nielichy, a dla nich ze wszech miar nowy, aby napić się soku z brzozy. Tadek scyzorykiem wyciął otwór, z którego zaczął sączyć się słodki nektar w potas bogaty. Brzechwa nie zdradza, czy chłopcy upojeni słodyczą betuli, wpadli na kolejny dobry pomysł ułamania brzozy, aby zrobić sobie swoistą imitację nogi. Jak postanowili tak zrobili. Ich zuchwały postępek nie został niezauważony. O tym fakcie szumiał cały las wzburzony, a w nocy brzoza nawiedziła swych oprawców, w których wzbudziła lęk pierwotny: “Brzoza rózeg ma niemało…” “Brzoza nam tu spuści lanie!”.

Prawo cywilnePrawo gospodarcze

Trudno nie przyznać racji Prezesowi Prokuratorii Generalnej RP, dr. Mariuszowi Haładyj, który spodziewa się pozwów ze strony przedsiębiorców poszkodowanych przez wydane akty prawne, a także zaniechania organów władzy publicznej w związku z pandemią koronawirusa. W maju portal Money.pl doniósł, że właściciel małej sieci siłowni pozwał Skarb Państwa za o zapłatę półmilionowego odszkodowania za, jak twierdzi, “niewłaściwą reakcję państwa na epidemię”. W mojej opinii głównym problemem jest to, czy sądy powszechne podejmą się oceny konstytucyjności rozporządzeń wydawanych na podstawie art. 46 i 46a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Prawo cywilne

Z pewnym zdziwieniem przeczytałem artykuł pt. „Sędzia nie musi być bezstronny? Trybunał Przyłębskiej ogranicza prawo do sądu” autorstwa redaktora Łukasza Woźnickiego.
W artykule postawiono tezę, że dzisiejszym wyrokiem: „(k)ontrolowany przez PiS Trybunał Konstytucyjny ograniczył możliwość odsuwania od spraw sędziów powołanych z pomocą upolitycznionej KRS”. Postawiona teza w moim przekonaniu jest „bardzo odważna”, a nawet wspierana opinią RPO, z którą generalnie trudno się nie zgodzić, o ile założymy, że każdy sędzia powołany przez obecny KRS, nie jest bezstronny. W mojej ocenie jest to błędne założenie, bo KRS nie bada bezstronności, a jedynie „ustawowe kryteria oceny kandydatów”. Trudno również wyobrazić sobie, aby osoba będąca kandydatem na sędziego X w dniu nominacji przez KRS, a następnie powołania przez Prezydenta, była obarczona wadą braku bezstronności, jeżeli sama procedura o wyłączenie sędziego dotyczy konkretnego stanu faktycznego, a nie całego jestestwa sędziego.

Prawo cywilne

Instytucją, która jako jedna z pierwszych ma wrócić niemal całkowicie do pracy orzeczniczej sprzed pandemii, jest Krajowa Izba Odwoławcza. Umożliwią jej to przepisy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0. Na ich podstawie Krajowa Izba Odwoławcza podejmie rozpatrywanie spraw odwoławczych na posiedzeniach i rozprawach z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w trybie określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Pomimo oficjalnego komunikatu, iż Krajowa Izba Odwoławcza wraca do orzekania w normalnym trybie, nadal nie zostały wprowadzone wytyczne w zakresie nowej organizacji rozpraw i posiedzeń przed KIO w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom postępowań odwoławczych. Jak natomiast będzie wyglądała sytuacja przywracania sądów do funkcjonowania sprzed pandemii? Sprawdziliśmy.