Prawo administracyjne

W samorządowych spółkach kapitałowych, z różnych względów zarząd danej spółki niekoniecznie chce udostępniać wszystkie informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych. Jednocześnie, w takich spółkach – niejednokrotnie również ze względów politycznych – nieuniknione są wnioski o udostępnienie informacji publicznej w postaci przekazania wnioskodawcy sprawozdań finansowych. Powstaje zatem pytanie czy zawsze istnieje obowiązek udostępnienia takich danych lub czy są jakieś sposoby aby zarząd nie musiał przekazywać żądanych dokumentów finansowych wnioskodawcy (niebędącym oczywiście wspólnikiem lub akcjonariuszem spółki). Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2176) służy realizacji […]

Prawo administracyjnePrawo cywilne

Nie pytany, mam zwyczaj nie zabierać głosu, bo w szczególności w medialnych sporach o podłożu politycznym może to spotkać się z posądzeniem o bycie advocatus diaboli lub jak mówił John Milton, naczelny diabeł w filmie „Adwokat diabła”, o grzech próżności. Niemniej pozwolę sobie na chwilę stać się swoistym promotor fidei i przyjrzeć się sprawie Witolda Bańki by doszukać się w jego zachowaniu przypisywanych mu nikczemnych cech, które w przestrzeni publicznej uzyskały miano „jawnego łamania ustawy”, „niegodziwości”, „skandaliczności”, a wręcz świadectwa tego, że ich podmiot liryczny jest „pazernym małym człowiekiem”. I żeby nie było- nie podzielam tego stanowiska, a wręcz jako prawnik postrzegam […]

Prawo administracyjne

W dniu 15 grudnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygn. akt SK 12/20 wydał wyrok w sprawie skargi konstytucyjnej Fundacji Badań nad Prawem dotyczącej pozostawienia poza kontrolą sądowoadministracyjną braku rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego. Wyrok zapadł na podstawie następującego stanu faktycznego: Prezydent miasta ogłosił otwarty konkurs na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzenia na terenie miasta punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Konkurs powiązany był z przyznaniem dotacji ze środków publicznych, jako zadanie publiczne zlecone przez administrację rządową. Skarżąca (będąca fundacją) złożyła ofertę konkursową, jednak prezydent miasta nie rozstrzygnął konkursu ofert i nie dokonał w tym […]