Wersja audio:

Zajęcia komornicze w postępowaniach egzekucyjnych nie omijają również placówek medycznych, co wywołuje wiele kontrowersji. Takie działania – jak sądzi wielu pacjentów – mogą przecież odciąć chorych od gwarancji ciągłości świadczeń opieki zdrowotnej. Odpowiadamy zatem na pytanie:

Czy komornik może dochodzić należności od placówki medycznej, egzekwując je z kontraktu z NFZ?

Zgodnie z art. 831 § 1 pkt 7 k.p.c.: „nie podlegają egzekucji wierzytelności przypadające dłużnikowi z budżetu państwa lub od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) przed ukończeniem udzielania tych świadczeń, w wysokości 75% każdorazowej wypłaty, chyba że chodzi o wierzytelności pracowników dłużnika lub świadczeniodawców, o których mowa w art. 5 pkt 41 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.

Nie dotyczy to wierzytelności pracowników dłużnika lub świadczeniodawców, o których mowa w art. 5 pkt 41 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przez należności przysługujące placówce medycznej od NFZ należy rozumieć wierzytelności pozostające do dyspozycji Funduszu, tj. środki niewypłacone. Ograniczenie wynikające z art. 831 § 1 pkt 7 k.p.c. nie ma zastosowania do należności, które już zostały placówce wypłacone i znajdują się na jej rachunku bankowym, gdyż takie środki podlegają egzekucji zgodnie z art. 889 k.p.c.

Innymi słowy, komornik będzie mógł zająć jedynie 25% każdorazowej płatności z Narodowego Funduszu Zdrowia dokonanej na rzecz podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych z tytułu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem egzekucji związanej w roszczeniami pracowniczymi.

Tym samym, co do zasady nie ma możliwości prowadzenia egzekucji z należności przysługujących placówce medycznej od NFZ z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przed zakończeniem ich udzielania, w wysokości 75% każdorazowej wypłaty. Regulacja ta ma na celu zagwarantowanie ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom. Oznacza to, że egzekucji podlega wyłącznie 25% wartości należności przysługującej placówce medycznej od NFZ.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wierzycielem placówki medycznej jest jej pracownik lub świadczeniobiorca, o którym mowa w art. 5 pkt 41 lit. a i b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Taką osobą jest lekarz, pielęgniarka lub fizjoterapeuta wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową. Na tej podstawie, w przypadku wymienionych osób, nie ma zastosowania ograniczenie do 25% wartości wypłaty należności od NFZ, a należności przysługujące im od placówki medycznej mogą być dochodzone z całej kwoty należnej placówce od NFZ.

Zajęcia komornicze w placówkach medycznych a kontrakt NFZ

r. pr. Monika Polak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2015-2017 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W 2018 r. złożyła egzamin radcowski i zdobyła uprawnienia radcy prawnego (OP-1458). Zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych. Świadczy usługi doradcze z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Prowadzi postępowania sądowe z zakresu spraw gospodarczych i cywilnych.

Kategorie: Prawo cywilne