Wersja audio:

Długo wyczekiwana ustawa weszła w życie!

Na początku września zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Na jej mocy sprzedawcy żywności mają obowiązek zawrzeć umowę z organizacją pozarządową, której zobowiążą się nieodpłatnie przekazywać żywność, nieprzeznaczoną do sprzedaży, a spełniającą wymogi prawa żywnościowego. W szczególności chodzi o produkty, które do tej pory były wycofywane z obrotu ze względu na wady związane z wyglądem samej żywności albo jej opakowaniami.

Organizacja pozarządowa, której można przekazać produkty żywnościowe, w ustawie definiowana jest jako „organizacja pozarządowa oraz podmiot, której celem statutowym jest wykonywanie zadań w sferze zadań publicznych w zakresie:

a)  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

b)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

c)  działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących’’1.

Sprzedawcy mają pięć miesięcy, od dnia wejścia w życie ustawy, na zrealizowanie jej postanowień. Od szóstego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia ustawy, w przypadku marnowania żywności, będą zobowiązani zapłacić karę w wysokości 0,1 zł za każdy 1 kg zmarnowanego jedzenia.

Muszą oni również prowadzić co najmniej raz w roku, przez co najmniej dwa kolejne tygodnie, w każdym dniu działalności jednostki handlu, kampanie edukacyjno-informacyjne w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności.


1 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, art. 2, pkt. 2.

Koniec z marnotrawieniem jedzenia!

dr Piotr Łebek

Redaktor naczelny, doktor nauk prawnych, radca prawny (OP-1109), partner w Kancelarii Radców Prawnych Hryniów Łebek i Partnerzy, członek Panelu II instancji przy Polskiej Agencji Antydopingowej, wiceprzewodniczący Sądu Polubownego ds. piłki ręcznej przy Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Komisarz PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn, wieloletni wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz uczestnik prac legislacyjnych związanych z rozwojem prawa sportowego w Polsce (m.in. ustawa o sporcie, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych). Współautor kilkunastu publikacji z zakresu prawa prywatnego i publicznego, w tym m.in. pierwszego na rynku kompleksowego opracowania problematyki związanej z powstawaniem i funkcjonowaniem spółek komunalnych (2014) oraz monografii poświęconej finansowaniu sportu przez JST (2013), jak również autor pracy doktorskiej pt. „Charakter prawny i organizacja ligi zawodowej

Kategorie: Prawo cywilneZero waste