Podkupowanie lub przejmowanie pracowników w postępowaniach przetargowych jest powszechną praktyką. Wykonawcy starają się przed nią bronić obejmując tajemnicą przedsiębiorstwa załączniki do ofert przetargowych, a w szczególności wykazy osób objętych tajemnicą.

Co to jest tajemnica przedsiębiorstwa?

„Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności”.

~Art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Tajemnica przedsiębiorstwa – dlaczego należy utrzymać poufność danych?

Tę potrzebę dostrzega również Krajowa Izba Odwoławcza, która podkreśla, że zjawisko podkupywania pracowników jest wystarczające do stwierdzenia, że wszelkie informacje w tym zakresie zasługują na ochronę, a w szczególności: imiona i nazwiska osób, które będą realizować zamówienie, ich kwalifikacje (wykształcenie, uprawnienia) i doświadczenie oraz status względem przedsiębiorcy (pracownik lub osoba, którą przedsiębiorca dysponuje na innej podstawie).

Takie dane ułatwiają bowiem konkurencji dotarcie do specjalistów i ich przejęcie, co wymaga ochronnych zasobów kadrowych wykonawców (m.in. wyrok KIO z dnia 13.05.2010 r., sygn. akt: KIO 667/10, wyrok KIO z dnia 05.09.2008 r., sygn. akt KIO/UZP 874/98).

Co można objąć tajemnicą przedsiębiorstwa?

Objęcie wykazu osób tajemnicą przedsiębiorstwa nie wymaga zasadniczo większego dowodzenia, co wynika z trudności dowodowych w tym zakresie. W praktyce natomiast wykonawcy przedstawiają najczęściej analizę rynku i zagrożeń na nim występujących.

To od charakteru i rodzaju zastrzeganej informacji będzie ostatecznie zależało czy wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia konkretnych dowodów uzasadniających objęcie jej tajemnicą przedsiębiorstwa, czy też nie (m.in. wyrok KIO z dnia 27 listopada 2018 r. sygn. akt KIO 2325/18).

Niemniej warto sięgać do instytucji tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach przetargowych chroniąc swoje zasoby. Pomimo, że nie ma ludzi niezastąpionych w przetargach publicznych ludzie są najważniejsi.

Podkupywanie pracowników a tajemnica przedsiębiorstwa

r. pr. Monika Kotula

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od czerwca 2016 r. wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu (WR-3207). Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, cywilnym, handlowym i prawie autorskim. Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych i prowadzeniem sporów sądowych. Posiada bogate doświadczenie procesowe w sporach gospodarczych, w procesach budowlanych oraz w procesach z zakresu branży IT. Występuje jako pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Kategorie: Zamówienia publiczne