Wersja audio:

Ponad 55 tys. zł kary dla Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.

Samodenuncjacja nie popłaca jeżeli jest się opieszałym w usuwaniu stwierdzonych naruszeń RODO – tak wynika z decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej (DZPN).

W dniu 25 kwietnia 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na Dolnośląski Związek Piłki Nożnej administracyjną karę pieniężną za niezapewnienie bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych osobowych osób, którym przyznano licencje sędziowskie w roku 2015. Związek w sposób nieuprawniony ujawnił na swojej stronie internetowej numery PESEL oraz adresy zamieszkania sędziów.

Postępowanie w sprawie zostało wszczęte w wyniku zawiadomienia ukaranego, który w lipcu 2018 r. zgłosił Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych naruszenie ochrony danych osobowych polegające na niezamierzonej publikacji danych osobowych 585 sędziów. W toku postepowania Dolnośląski Związek Piłki Nożnej zobowiązał się do usunięcia stwierdzonych naruszeń co jednak nie nastąpiło aż do stycznia 2019 r.

W wydanej decyzji Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdził, że doszło do naruszenia zasady minimalizacji danych oraz ich integralności i poufności, a nałożona kara ma odstraszać przed ponownym naruszeniem zarówno Związek jak i inne podmioty. Ukarany jako administrator nie podjął wystarczających działań prowadzących do trwałego usunięcia zawartości podstron, mimo oświadczenia złożonego Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a zatem nie podjął właściwych czynności by dane skutecznie usunąć.

Stwierdzone naruszenie zakwalifikowano jako naruszenie poważne o znacznej wadze, stwarzające prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka negatywnych skutków prawnych dla 585 osób, których dane zostały ujawnione w Internecie. Jak wskazał Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

„Dolnośląski Związek Piłki Nożenej będąc świadomym istnienia naruszenia, nie sprawdził, czy faktycznie firma sprawująca nadzór nad stroną internetową dokonała usunięcia danych, tym samym nie zastosował odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu trwałego usunięcia naruszenia. Wobec powyższego za czynnik obciążający DZPN należy uznać zaniedbanie w procesie usuwania naruszenia”.

Za okoliczności łagodzące uznano:

  • dobrą współpracę DZPN z Prezesem UODO w trakcie trwania niniejszego postępowania;
  • brak dowodów na osiągnięcie przez DZPN  korzyści finansowych, jak i uniknięcie strat w związku z naruszeniem;
  • usunięcie naruszenia przez DZPN w trakcie postępowania przed organem nadzorczym;
  • działalność niezarobkową prowadzoną przez DZPN;
  • brak dowodów na istnienie szkód dla osób, których dane zostały ujawnione.

Źródło

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej ukarany “za RODO”

dr Piotr Łebek
dr Piotr Łebek

Redaktor naczelny, doktor nauk prawnych, radca prawny (OP-1109), partner w Kancelarii Radców Prawnych Hryniów Łebek i Partnerzy, członek Panelu II instancji przy Polskiej Agencji Antydopingowej, wiceprzewodniczący Sądu Polubownego ds. piłki ręcznej przy Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Komisarz PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn, wieloletni wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz uczestnik prac legislacyjnych związanych z rozwojem prawa sportowego w Polsce (m.in. ustawa o sporcie, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych). Współautor kilkunastu publikacji z zakresu prawa prywatnego i publicznego, w tym m.in. pierwszego na rynku kompleksowego opracowania problematyki związanej z powstawaniem i funkcjonowaniem spółek komunalnych (2014) oraz monografii poświęconej finansowaniu sportu przez JST (2013), jak również autor pracy doktorskiej pt. „Charakter prawny i organizacja ligi zawodowej

Kategorie: Polskie związki sportowePrawo sportowe