Polityka

W doktrynie i orzecznictwie prezentowane są skrajnie rozbieżne stanowiska, które w różnoraki sposób traktują niestandardowe sposoby sprawowania mandatu przez parlamentarzystów i senatorów. Z jednej strony sądy powszechne stają na stanowisku, że określona w art. 6 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (dalej: u.w.m.p.s) „inna działalność związana nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu” powinna być rozumiana szeroko.