18.05.2020 r. dla przedsiębiorców otworzy się termin na złożenie odwołania w przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia w ramach tarczy finansowej PFR w niższej kwocie niż wnioskowana przez Beneficjenta.

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Beneficjent będzie mógł złożyć odwołanie w celu uzyskania pełnej kwoty wnioskowanego wsparcia, po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach obniżenia kwoty wsparcia.

Ile razy można się odwołać?

Beneficjent ma możliwość złożenia nie więcej niż dwóch odwołań. W przypadku, gdy oba odwołania nie zostaną uwzględnione, Beneficjent może złożyć nowy wniosek, czyli przejść ponowną procedurę składania wniosku o wsparcie.

Jaki jest najczęstszy powód przyznania wsparcia w mniejszej kwocie niż wnioskowana?

Najczęściej dane podane przez przedsiębiorcę we wniosku są rozbieżne z danymi zawartymi w rejestrach ZUS lub Urzędu Skarbowego. Może to dotyczyć stanu zaległości w rejestrach tych instytucji, wymiaru czasu pracy pracowników zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych czy też wyników finansowych firmy w podanych przez Beneficjenta miesiącach. Przed złożeniem odwołania należy zweryfikować, czy od skutecznego złożenia deklaracji VAT-7 we właściwym Urzędzie Skarbowym za miesiąc, dla którego przedsiębiorca wykazuje spadek obrotów, minęły co najmniej 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK-VAT. Analogiczna sytuacja dotyczy stanu zatrudnienia, w tym wymiaru czasu pracy pracowników, w przypadku, gdy przedsiębiorca w tym zakresie dokonywał zmian w ZUS. 

Przykład przyznania mniejszej kwoty wsparcia

W pierwotnym wniosku złożonym przez Beneficjenta 01.05.2020 r. zadeklarował on 5 pracowników, uwzględniając rzeczywisty stan zatrudnienia na dzień 30.04.2020 r. i wnioskował o maksymalną kwotę wsparcia odpowiadającą 5 pracownikom. Po weryfikacji PFR stwierdził, że Beneficjent zatrudnia 5 pracowników, jednak tylko 4 z nich w pełnym wymiarze czasu pracy, a jednego na ½ etatu i wypłacił kwotę odpowiadającą 4 i ½ pracownikom. Po złożonym przez Beneficjenta odwołaniu, według informacji potwierdzonych w ZUS, okazało się, że Beneficjent zwiększył pod koniec kwietnia wymiar czasu pracy jednego z pracowników z połowy na pełny, jednak informacja ta na dzień składania przez Beneficjenta wniosku o wsparcie nie była jeszcze ujawniona w rejestrze ZUS. W wyniku odwołania PFR wypłaci Beneficjentowi kwotę równą iloczynowi bazowej kwoty subwencji i liczby 5, pomniejszoną o kwotę wypłaconą pierwotnie.

Jakie wymogi formalne należy spełnić, by się odwołać?

Poniżej lista wymogów, które uprawniają do złożenia odwołania:

– odwołanie musi być złożone w tym samym banku, w którym składany był wniosek pierwotny, nawet jeśli wniosek pierwotny został odrzucony,

– odwołanie musi zawierać ID wniosku pierwotnego,

– odwołanie może dotyczyć jedynie kwoty różnicy (w przypadku uznania pierwotnego wniosku jedynie w części) – w odwołaniu Beneficjent zobowiązany jest wskazać kwotę różnicy pomiędzy kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta w pierwotnym wniosku a tym, co już zostało wypłacone,

– odwołanie musi zawierać wszystkie oświadczenia takie jak we wniosku pierwotnym, w tym: wszystkie oświadczenia wiedzy na temat Beneficjenta i jego sytuacji gospodarczej oraz wszystkie oświadczenia własne osoby składającej wniosek, nawet jeśli odwołanie składa ta sama osoba, która podpisywała umowę o subwencję finansową,

– odwołanie może zostać złożone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy subwencji finansowej, jednak nie wcześniej niż 18.05.2020 r., wnioski złożone po terminie będą odrzucane.

Procedura odwoławcza w ramach tarczy finansowej PFR

r. pr. Monika Kotula

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od czerwca 2016 r. wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu (WR-3207). Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, cywilnym, handlowym i prawie autorskim. Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych i prowadzeniem sporów sądowych. Posiada bogate doświadczenie procesowe w sporach gospodarczych, w procesach budowlanych oraz w procesach z zakresu branży IT. Występuje jako pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Kategorie: Prawo gospodarcze