Zamówienia publiczne

Przepisy prawa nie definiują czym jest siła wyższa, wobec czego posługując się wypracowaną przez doktrynę definicją należy wskazać, że siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec. Rząd w ostatnim czasie zaproponował tzw. „Tarczę Antykryzysową”, której jednym z zaproponowanych rozwiązań jest możliwość odstąpienia przez zamawiających od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z epidemią.

Zamówienia publiczne

Wielu wykonawców zastanawia się jak w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego zamawiający poradzą sobie z obowiązkiem publicznego otwarcia ofert składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. U większości zamawiających zostały wprowadzone rygorystyczne procedury związane z ograniczeniem kontaktów z ludźmi niebędącymi pracownikami zamawiającego. Przykładowo, urzędy miast i gmin wprowadziły ograniczenia w zakresie bezpośredniego załatwienia spraw wyłącznie do tych o statusie pilne, po uprzednim umówieniu się telefonicznym.

Zamówienia publiczne

Samooczyszczenie, czyli self-cleaning to instytucja wprowadzona do ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. Pozwala wykonawcy na poprawienie błędów i udowodnienie, że jest rzetelnym partnerem. Więcej o samooczyszczeniu w naszym dzisiejszym artykule. Samooczyszczenie – regulacja ustawowa Każdy wykonawca, wobec którego zachodzą określone w przepisach ustawy Pzp podstawy wykluczenia, może przedstawić dowody na to, że podjął wystarczające środki, aby wykazać swoją rzetelność (art. 24 ust. 8 Pzp). Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione przez niego dowody (art. 24 ust. 8 Pzp […]

Prawo gospodarcze

Każdy przedsiębiorca ubiegający się o publiczny kontrakt ma prawo złożyć odwołanie od działań zamawiającego, które są niezgodne z przepisami. W takich sytuacjach zamawiający, aby niejako „zablokować’’ tego typu odwołanie, ucieka się do rozwiązania gwarantującego mu oddalenie odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.