Do lamusa odchodzi papierowa forma składania m.in. ofert w zamówieniach publicznych o wartościach poniżej tzw. progów unijnych. Co na wstępie warto podkreślić, elektronizacja zamówień publicznych nie jest zupełnym novum, jednak miała ona zastosowanie dotychczas do zamówień o wartości równej lub powyżej tzw. progów unijnych, gdzie koniecznym było złożenie JEDZ (Jednolitego Elektronicznego Dokumentu Zamówienia).

Do postępowań o zamówienia publiczne wszczętych na podstawie nowej ustawy p.z.p. koniecznym będzie zaopatrzenie się przez zainteresowanych zamówieniem Wykonawców w podpis elektroniczny.

Wyjaśniamy jaki rodzaj podpisu można zastosować w zależności od tego czy zamówienie publiczne jest o wartości powyżej czy poniżej tzw. progów unijnych.

Obligatoryjną elektronizację we wszystkich zamówieniach publicznych wprowadził art. 63 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „nowe p.z.p.”

Treść tego artykułu ma następujące brzmienie:

1.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, wniosek, o którym mowa w art. 371 ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.”

 Wynika z niego następujący wniosek: forma elektroniczna jest możliwa w obu wariantach, z tym zastrzeżeniem, że w zamówieniach publicznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne jest ona obowiązkowa i nie można jej zastąpić postacią elektroniczną opatrzoną podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Przyjrzyjmy się zatem zaproponowanymi przez ustawodawcę rodzajami uwierzytelnienia podpisów:

  • forma elektroniczna została określona w art. 781 kodeksu cywilnego i oznacza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej (a więc w postaci cyfrowej) i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym to sposób podpisania dokumentu w postaci elektronicznej (w postaci cyfrowej) za pomocą profilu zaufanego do czego niezbędne jest złożenie wniosku poprzez ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej);
  • podpis osobisty  to zaawansowany podpis elektroniczny składany za pomocą certyfikatu znajdującego się na e-dowodzie, można go uzyskać przy składaniu wniosku o nowy dowód osobisty.

Zamawiający niestety sygnalizują, iż niektórzy Wykonawcy w postępowaniach krajowych nie odróżniają formy elektronicznej od postaci elektronicznej i oświadczenia woli, wskazane w ust. 2 art. 63 nowego p.z.p. podpisują w sposób tradycyjny (papierowy), a następnie skanują taki dokument i przesyłają w postaci elektronicznej tj. w postaci cyfrowej za pomocą np. poczty e-mail jako zeskanowany załącznik do wiadomości.

Zapamiętać również należy, że zachowanie określonej formy (już nie pisemnej) zarezerwowane jest dla:

  • oferty;
  • wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie;
  • wniosku o dopuszczenie do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców (tylko dla postępowań o wartości równej lub powyżej progów unijnych);
  • dla oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 nowej p.z.p. tj: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

Wykonawcy jednak w dalszym ciągu muszą śledzić zapisy ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ (dawniej SIWZ), w której Zamawiający powinien określić wymagania odnośnie do formy, w jakiej powinny być składane oświadczenia dla innego rodzaju oświadczeń, dla których nie jest zarezerwowany ustawowy obligatoryjny podpis elektroniczny, zaufany lub osobisty.

Elektronizacja zamówień publicznych

r. pr. Monika Kotula

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od czerwca 2016 r. wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu (WR-3207). Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, cywilnym, handlowym i prawie autorskim. Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych i prowadzeniem sporów sądowych. Posiada bogate doświadczenie procesowe w sporach gospodarczych, w procesach budowlanych oraz w procesach z zakresu branży IT. Występuje jako pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Kategorie: Prawo gospodarcze